A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a Nemzeti Egység Klaszter szervezeti fel­építését, a klaszter működésének rendjét, továbbá a belső és külső kapcsolatok rendszerét.

A klasztert az alapító tagok érdekből, közös feladataik, céljaik megvalósítása érdekében hozták létre. Önálló cégek/szervezetek együttműködése, melyek ugyanabban az ágazatban dolgoz­nak, így közel állnak egymáshoz. Ugyanakkor piaci versenyzők, de összeköti őket hosszú távú érdekeik azonossága, és a közösen végzett tevékenységeik költségcsökkentő, hatékonyságot növelő hatása.

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya:

A Szervezeti és Működési Szabályzat a klaszter valamennyi tagjára, valamint a Klaszter Me­nedzsment tevékenységet ellátó gazdasági társaság e feladatokat ellátó alkalmazottaira kötele­ző érvényű.

A Szervezeti és Működési Szabályzat a klaszter közgyűlés jóváhagyásával lép hatályba és hatá­rozatlan időre szól.

 

 

 1. Rész

Klaszter alapadatai:

A klaszter a kultúrát közvetítő, a vendéglátó ipari, kereskedelmi, vendéglátó ipari és kereske­delmi beszállító vertikumba tartozó vállalkozások és szervezetek önkéntes együttműködése, alapvetően egy polgárjogi szerződéses hálózat, amely közös célok megvalósítása érdekében jött létre. A klaszter működési formáját tekintve sem a Polgári Törvénykönyv, sem a Gazdasá­gi Társaságokról szóló törvény szerinti társasági formát nem ölt, sem jogi személyiséggel nem rendelkezik.

A Klaszter célja a kölcsönös üzleti előnyökön alapuló hálózatszerű együttműködés, a verseny­képesség növelése, a hazai és nemzetközi piaci jelenlét erősítése, a kutatás-fejlesztés összehan­golása, az oktatási, marketing- és reklámtevékenység hatékonyságának növelése, fejlesztési tervek és elképzelések összehangolása, foglalkoztatási lehetőségek bővítése, a klaszter tag vállalkozások számára a fenntartható fejlődés biztosítása. Ezen célok meg kell, hogy feleljenek a regionális és kistérségi prioritásoknak.

A klaszter céljainak megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik a klaszter eredményes működését és céljainak megvalósítását. A klaszter politikai tevékenységet nem folytat.

A klaszter tagjai együttműködésük keretében elkülönített szervezettel rendelkező jogi szemé­lyiségű gazdasági társaságot hoznak létre a klaszter menedzselési feladatok ellátására.

A klaszter neve: Nemzeti Egység Klaszter

A klaszter székhelye: 6090 Kunszentmiklós Szász Károly u. 14.

Elérhetősége: Tel.: 06/70-394-8771

E-mail címe: info@jovonek.hu

Web:     www.facebook.com/klaszter ;

www.jovonek.hu

A klaszter szolgáltató központjának székhelye: 6090 Kunszentmiklós Szász Károly u. 14.

A klaszter szolgáltató központjának elérhetősége: megegyezik a Klaszter elérhetőségével

A Klaszter Menedzsment tevékenységet ellátó gazdasági társaság neve: Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület

Székhelye: 6090 Kunszentmiklós Szász Károly u. 14.

Elérhetősége: 06/70-394-8771

E-mail címe: kortarsegyesulet@postafiok.hu

Honlap: www.kortarsegyesulet.hu

 

 

A NEK alapító tagjai:

 • Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület
 • Kunszentmiklós Város Önkormányzata
 • Tanyákon Élők Egyesülete
 • Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete
 • Magyar Grillszövetség
 • Rendek Ökomúzeum
 • Hotelinfo Kft.; Hungary Card

 

 

2. Rész

A Klaszter tevékenysége, tagjainak jogai és kötelezettségei

A klaszter tevékenysége során a beszerzés, az anyaggazdálkodás, a szakképzés, a piackutatás, a termelésirányítás, a technológiai fejlesztés, marketing, gazdálkodási, innovációs, vezetési, szervezési és módszertani kérdéseivel foglalkozik.

A klaszter céljainak megvalósítása érdekében:

 • konferenciákat, szemináriumokat szervez,
 • kiadványokat publikál,
 • kutatásokat támogat,
 • lehetővé teszi a legújabb módszerek megismerését,
 • alap-és középfokú szakképzéseket szervez,
 • munkacsoportokat hoz létre, melyek célzottan egy-egy szegmens problémáit orvosolja majd, mint például az oktatási, kereskedelmi, kulturális, innovációs, stb.
 • pénzügyi és finanszírozási tanácsokat nyújt,
 • közös informatikai portált üzemeltet,
 • együttműködik munkaügyi szervezetekkel,
 • lobby tevékenységet végez a tagok céljainak elérése érdekében,
 • közös beszerzést végez,
 • közösen lép fel a kiváló áruk piacképességének, piacszerzésének érdekében,
 • együttműködik az érdekképviseleti szervezetekkel,
 • pályázik a klaszter és tagjainak céljai elérése érdekében,
 • együttműködik hasonló nemzetközi szervezetekkel,
 • a NEK-ed program bevezetése és érvényesítése, ennek érdekében szükséges együttműködés(ek) kialakítása.

 

A klaszter tagjai jogosultak a klaszter munkájában részt venni. A klaszter tagja jogosult a klaszter tagsági előnyeit használni, azt saját üzleti és egyéb levelezéseiben feltüntetni. A tagok jogosultak az együttműködésből származó előnyök részesedésére.

A klaszter tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a klaszter céljainak megvalósítása érdeké­ben együttműködnek, és tartózkodnak minden olyan tevékenységtől, amely a klaszter céljai­nak megvalósítását sérti, vagy veszélyezteti. A klaszter tagok kötelezettséget vállalnak a klasz­ter működési költségeinek viselésére. A működési költségek rész fedezetéül szolgáló tagdíj mértékét a klaszter közgyűlése állapítja meg minden naptári évben. Ennek megfizetése 2012. évben november 30.-áig a Klaszter Menedzsment elkülönített számlájára történő befizetéssel vagy átutalással kell, megfizeti egy összegben a teljes évre vonatkozóan. 2013-tól tagsági díjat minden klaszter tag negyedévenként köteles megfizetni minden negyedév utolsó napjáig.

Amennyiben a tag nem, vagy késedelmesen teljesíti fizetési kötelezettségét, úgy a mindenko­ri jegybanki alapkamatot köteles késedelmi kamatként megfizetni. Ha a klaszter tag a vállalt vagyoni hozzájárulását nem teljesíti, a klaszter menedzsment határidő kitűzésével – a tagsági jogviszony megszűnésének terhével – felhívja a teljesítésre. A határidő eredménytelen elteltét követően a tagsági jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik.

 

A Közgyűlés által megállapított egyszeri belépési díj befizetése mely:

 • Non profit szervezetek, magánszemélyek, vagy akkreditációval rendelkező képzési, tudományos és kutatás-fejlesztési tevékenységet végző szervezetek esetében minimum: 0,- HUF
 • Egyéb cégek/szervezetek esetében: Mellékelve

A Közgyűlés által megállapított éves tagdíj összege.

 

 

3. Rész

A klaszter szervezete:

 

A Közgyűlés

A Közgyűlés a klaszter legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkotja. A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével, melyről a Klaszter Menedzsment gondoskodik. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghí­vót kell küldeni legalább nyolc nappal a Közgyűlés időpontja előtt. A Közgyűlési meghívóban

közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontra kitűzött Közgyűlés nem határozatképes.

A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés változatlan napirend mellet határozatképes a megjelent tagok számá­tól függetlenül.

A Közgyűlést 15 napon belül össze kell hívni:

 • ha a tagok egyharmada a cél és ok megjelölésével ezt kéri,
 • ha a Klaszter Menedzsment rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek.

A Klaszter Közgyűlés élén az Elnök áll, akit a Közgyűlés választ meg, kilenc évre.

A Közgyűlés összehívása az Elnök feladata.

A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés vezetésével mást is megbízhat. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnök és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít és ezt 15 napon belül meg kell küldeni a tagok részére, ennek megfelelő formája a közös levelezőlista használata.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • a klaszter alapító okiratának elfogadása és módosítása,
 • a klaszter megszűntetése,
 • a tagdíj mértékének megállapítása,
 • az Elnök és a tisztségviselők megválasztása,
 • dönt az elkülönített Klaszter Menedzsment szervezet megbízásáról,
 • kijelöli és megbízza a Klaszter tevékenységet ellátó munkacsoportot, dönt annak felha­talmazásáról, mint az irányítás, adminisztráció, működéssel kapcsolatos feladatok ellátá­sa, a tagok és tevékenységek koordinációja, stb.
 • létrehozza a klaszter pénzügyi ellenőrző bizottságát és etikai bizottságát, meghatározza létszámukat és személyi összetételét, dönt ezek megváltoztatásáról,
 • a klaszter tagságba történő felvétel,
 • a klaszter tag kizárása,
 • a klaszter különféle Programjainak megvitatása és elfogadása, módosítása és végrehaj­tásának ellenőrzése,
 • döntés minden olyan kérdésben, amelyet a Közgyűlés saját hatáskörébe utal, vagy amelynek megtárgyalását a Klaszter Menedzsment, illetve a tagok egyharmada kezdemé­nyez.

A Közgyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van.

A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:

 • az Alapító okirat elfogadásához, módosításához,
 • a klaszter megszűntetéséhez.

A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha valamelyik tag jogos magánérdekének védelme, vagy közérdek ezt szükségessé teszi.

Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi-, gazdasági szer­vezetek és magánszemélyek képviselőit.

A klaszter Közgyűlésén bízza meg a Klaszter Menedzsment szervezetét, mint a Klaszter fele­lős képviselőjét és felhatalmazza képviseletével, valamint az ennek keretében végzendő felada­tok ellátásával.

 

A Klaszter Menedzsment

Az elkülönült Klaszter Menedzsmentet a Közgyűlés bízza meg a klaszter menedzseri feladatok ellátásával.

A Klaszter Menedzsment szervezet az a koordinációs szerv, amely végzi a klaszter irányításá­val, adminisztrációjával, működésével, a tagok és tevékenységek koordinációjával, a pályázati tevékenységek érvényesítésével kapcsolatos feladatokat.

A meghirdetett induló, illetve fejlődő, továbbá az akkreditált klaszterek, valamint klaszter menedzsment szervezetek támogatását célzó pályázati konstrukciók kihasználása érdekében megteszi a szükséges lépéseket.

A Klaszter Menedzsment kell, hogy élvezze a tagok bizalmát, és ezáltal tudja képviselni a klaszter érdekeit kifelé.

A Klaszter Menedzsmenti feladatok ellátását a Nemzeti Egység Klaszter a Kortárs Gasztronó­miai és Kulturális Egyesületet bízza meg.

A Klaszter Menedzsment két Közgyűlés közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivé­ve – gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét.

A Klaszter Menedzsment feladata és hatásköre:

 • a Közgyűlés döntéseinek előkészítését és azok végrehajtását a Klaszter Menedzsment látja el, amely lényegében a Közgyűlés ügyvezető titkárságaként is működik;
 • a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munká­ját elősegítő szervező tevékenység;
 • a közgyűlés és a klaszter menedzsment által hozott határozatok és állásfoglalások végre­hajtásának irányítása és ellenőrzése;
 • kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;
 • a két Közgyűlés közötti időszakban gyakorolja annak – a kizárólagos határköröket kivé­ve – hatáskörét;
 • minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és ame­lyet a Klaszter Menedzsment a hatáskörébe von,
 • új belépő tag bizottsági tagsággal feljogosító eljárás lefolytatása;
 • előterjesztés a klaszter költségeihez való hozzájárulás mértékének megállapításához;
 • részt vesz a klaszteren belüli egységes minősítési rendszer kidolgozásában;
 • végzi a Klaszter irányításával, adminisztrációjával és működésével kapcsolatos tevé­kenységeket;
 • koordinálja a Klaszter tagjainak tevékenységét, továbbá a pályázati lehetőségek érvé­nyesítésével kapcsolatos feladatokat;
 • ajánlásokat, javaslatokat dolgoz ki a Klaszter munkájának elősegítése érdekében;
 • hírlevelek készítése és eljuttatása a tagok részére;
 • együttműködik más klaszterekkel és igényeik szerint tanácsadást nyújt részükre;
 • elvégzi a Klaszter marketing feladatait a magánszektor, a közvélemény és a sajtó felé;
 • megfelelő szolgáltatásokat nyújt a klaszter tagjai részére;
 • felhívja a figyelmét a klaszternek az induló, illetve fejlődő klaszterek, valamint klaszter menedzsment szervezetek támogatását célzó pályázati konstrukciókra;
 • közös tudásbázison nyugvó oktatások és különböző tréningek szervezése;
 • folyamatosan figyelemmel követi a klasztert és annak tagjait érintő jogszabályi változá­sokat és erről tájékoztatja őket;
 • klaszteri klub üzemeltetése, jó megoldások feltárása, adaptálása;
 • közös kutatás-fejlesztési tevékenység (termék-technológiafejlesztés) megszervezése, közös projektek előkészítése és továbbfejlesztése;
 • meg kell szervezni a szakirányú egyetemi, főiskolai tanszékekkel együtt a KGKK prog­ramon belül a minőségi szabványok kidolgozását, tanácsadást, tréningek és tanfolyamok megtartását, teszteléseket, stb.
 • a klaszterek fejlődésének motorja a vállalkozókészség és az új versenyképességet javító kezdeményezések bevezetése. A vállalkozókészség lassan módosul, mivel függ az oktatási rendszertől, a kulturális normáktól, valamint a támogatási politikától is. Ezért együttmű­ködik elismert hazai egyetemi, főiskolai tanszékekkel és szaktekintélyekkel;
 • előadások, konferenciák, tanulmányutak és kiállítások, üzletember találkozók szervezé­se, ezeken való külföldi vagy belföldi részvétel;
 • a klaszterek tevékenységéhez kapcsolódó pályázati, szakértői, kompetencia, termelé­si, innovációs, beszállítói, logisztikai adatbázisok létrehozása és azok alapján széleskörű információ-szolgáltatás a klaszter tagjai számára;
 • tanácsadás nyújtása, illetve a klaszter tagok számára történő igénybevétele az alábbi támogatott területeken:
 • stratégia alkotás, az iparági technológiai igényekhez kapcsolódó újdonságkutatás, mar­keting, piacelemző- és piackutató tevékenység, közös arculat kialakítása,
 • igényfeltáró kutatások;
 • a klaszter tagok számára a működési területükhöz kapcsolódó speciális képzések tartá­sa, megszervezése, tananyag, képzési módszertan kidolgozása;
 • humán erőforrás igények feltérképezése és közvetítése, kompetencia adatbázis összeállí­tása és üzemeltetése;
 • a minőség-környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése a Klaszter Menedzsment részére;
 • a projektekhez kapcsolódó oktatás, képzés, betanítás;
 • elvégzi a Klaszter Menedzsmenti tevékenységével kapcsolatos feladatokat;
 • ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a Közgyűlés megbízza.

A Nemzeti Egység Klaszter 2012. november 05.-ei ülésén tudomásul vette, hogy 4 fő Klaszter Menedzser tevékenykedik.

 

Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság

A Közgyűlés a klaszter gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére 3 tagú Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot választ a Közgyűlés tagjai közül, a Klaszter Menedzsment előterjesztésé­re.

A Pénzügyi Bizottságnak 1 elnöke és 2 tagja van.

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság feladata:

 • a klaszter pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata,
 • a szervezet gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartá­sának ellenőrzése,
 • a tagdíjak befizetésének ellenőrzése,
 • az éves beszámoló felülvizsgálata,
 • a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott éves bevételek és kiadások teljesítésének vizsgálata,
 • a klaszter vagyonának megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellen­őrzése.

 

Etikai Bizottság

A Regionális Klaszter Közgyűlése 3 fős Etikai Bizottságot választ a tagok közül a Klaszter Me­nedzsment előterjesztésére. Az Etikai Kódexben foglaltak betartásának ellenőrzésére és etikai vétség felmerülése esetén etikai vizsgálat lefolytatására, továbbá szankció meghozatalára.

Az Etikai Bizottságnak 1 elnöke és 2 tagja van.

Az Etikai Bizottság feladata:

 • az Etikai Kódexben foglaltak betartásának ellenőrzése,
 • a felmerült etikai vétségek kivizsgálása és szükség szerinti szankcionálása,
 • javaslattétel az Etikai Kódex módosítására, kiegészítésére, megváltoztatására,
 • a klaszteren belül felmerülő és az Etikai Kódexben megfogalmazott vétségeket megha­ladó magatartás esetén a szükséges intézkedések megtétele,
 • tevékenységéről beszámol a Közgyűlésnek.

 

 

4. Rész

A Klaszter képviselete

A Klasztert kifelé a Közgyűlés által megválasztott Klaszter Elnök és az elkülönített klaszter menedzsmenti tevékenységet ellátó gazdasági társaság, valamint a Klaszter Menedzserek és a Közgyűlés által megbízott személyek képviselhetik.

A Klaszter Menedzsment két közgyűlés közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivé­

ve – gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét.

A tagok – a mindenkori törvényes képviselők, illetve a törvényes képviselők által maghatal­mazottak útján – jogosultak a Közgyűlés ülésein megjelenni, és a határozathozatalban szava­zás útján részt venni.

A tagok ellenszolgáltatás nélkül, vagy a Klaszter Menedzsment által meghatározott kedvezmé­nyes díj ellenében jogosultak a klaszter által nyújtott szolgáltatások igénybevételére.

A Klaszter egy rendszeresített bélyegzővel rendelkezik, amely Nemzeti Egység Klaszter Szol­gáltató Központjában található az alábbi formátumban és felirattal:

Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület

6090 Kunszentmiklós Szász Károly u. 14.

Adószám: 18216767-1-42

Számlaszám: OTP 11732150-20011765

(Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület)

 

 

5. Rész

A klaszter pénzügyi-gazdasági tevékenysége

A Klaszter pénzügyi-gazdasági tevékenységét, a Klaszter Menedzsmenti feladatokat végző Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület látja el.

Ezen tevékenységéért a Klaszter Elnöke, továbbá a Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egye­sület Elnöke a felelős, ellátja annak felügyeletét. A Klaszter gazdálkodásának és vagyonkezelé­sének ellenőrzésére a Közgyűlés által megválasztott Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság jogosult.

A Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Klaszter elkülönített bankszámláját a klaszter me­nedzsmenti tevékenységet végző gazdasági társaság köteles elkülönítetten megnyitni és kezel­ni.

Az elkülönített bankszámla száma: OTP Bank Nyrt. 11732150-20011765 Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület

A bankszámla feletti rendelkezés és az utalványozási jogkörök a Nemzeti Egység Klaszter Elnökét, valamint a klaszter menedzsmenti feladatokat ellátó Kortárs Gasztronómiai és Kultu­rális Egyesület Elnökét együttesen és önállóan is megilletik.

 

 

6. Rész

Csatlakozás a klaszterhez

A klaszter nyitott mindenki, aki tevékenységével kötődik a Vendéglátóiparhoz, kereskedelmi,

forgalmazói, térségfejlesztési, befektetési, termelői, kutatási tevékenységet végez, illetve kap­csolatban áll ilyen vállalkozásokkal, valamint olyan szervezetek, amelyek a vendéglátóipar és a kultúra fejlődését segítik, csatlakozhatnak a klaszterhez. A csatlakozás elfogadásáról a Klaszter Menedzsment javaslatára a Közgyűlés határoz, egyúttal megállapítja a csatlakozás időpontját, és a tagdíj mértékét és megfizetésének időpontját.

A klaszterhez csatlakozni kívánó társaságnak:

 • írásbeli nyilatkozattal kell kifejeznie a klaszter céljaival való egyetértését, és a jelen ala­pító okiratban foglaltak elfogadását,
 • írásbeli nyilatkozattal kell megjelölnie a vagyoni hozzájárulás megfizetésének vállalását.

A Nemzeti Egység Klaszter pártoló tagságot hoz létre az alábbi feltételekkel:

 • a klaszter pártoló tagja (külső segítője) lehet bármely büntetlen előéletű magyar és nem magyar állampolgár, jogi személyiségű szervezet vagy közösség, aki folyamatos, aktív tevékenységével (anyagi, tárgyi, logisztikai, egyéb) segíti, támogatja a klaszter célkitűzése­inek megvalósítását, ezt a szándékát jelzi a klaszter tagjai felé és a felajánlott segítséget a klaszter tagok elfogadják.
 • Részt vehet a Klaszter közgyűlésein, de ott szavazati joggal nem rendelkezik.
 • Tagdíjat nem köteles fizetnie.

 

 

7. Rész

A klaszter és a klaszter tagsági viszonyának megszűnése

Megszűnik a klaszter, ha:

 • a klaszter tagok száma 3 tag alá csökken,
 • a Klaszter önmagát feloszlatja,
 • az illetékes hatóság erről határoz.

Megszűnik a tagsági jogviszony:

 • ha a tag a vállalt vagyoni hozzájárulását felhívás ellenére határidőre sem teljesítette;
 • a tag kilépésével;

(A kilépésre vonatkozó szándékot legalább 30 nappal a kilépés előtt a Klaszter Menedzs­mentnek be kell jelenteni.)

 • a tag kizárásával;
 • a tag jogutód nélküli megszűnésével, a jogutód nélküli megszűnés napján.

 

 

8. Rész

A klaszter üzleti titoktartásra vonatkozó előírásai

A Nemzeti Egység Klaszter Közgyűlése a 2012. november 05.-én megtartott ülésén 11/2012. (09.15.) KGY. határozatával rendelkezett arról, hogy minden klaszter tagnak – tagsági viszony feltételeként – az alábbi felelősségi és titoktartási nyilatkozatot kell elfogadnia és kitöltenie:

 

FELELŐSSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

 

Alulírott: .…………………………………………………………………………………………………………………. (neve)

..….……………………………………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………………………..…………….(székhely)

……………………………………………………………………………………………..………… (klaszter képviselő neve)

az alábbi nyilatkozatot teszem:

Mint a Nemzeti Egység Klaszter tagja kijelentem, hogy a tagságommal kapcsolatban tudomásomra jutott üzleti titkot, minden taggal és a klaszter valamennyi ügyfelével kapcsolatos egyéb információt (pl. mun­kafolyamatok, stb.) időbeli korlátozás nélkül a legteljesebb mértékben megtartom, azt harmadik személy számára át nem adom, harmadik személy számára hozzáférhetővé nem teszem.

Kijelentem továbbá, hogy a megszerzett üzleti titkot, minden egyéb információt vagyoni haszonszerzés végett vagy más célból fel nem használom, semmilyen úton nyilvánosságra nem hozom, továbbá megteszek minden tőlem telhető intézkedést annak érdekében, hogy azok harmadik személy részéről se sérüljenek. Ez alól kivételek azon esetek, amikor a klaszter, annak tagjai vagy ügyfelei felmentést adnak az üzleti titkok alól, valamint ha nyilatkozati szabadságot biztosítanak.

 

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozat alkalmazása szempontjából különösképpen üzleti titoknak mi­nősül a gazdasági és üzleti tevékenységhez, valamint a klaszter működésével kapcsolatos minden olyan tény, információ, megoldás, irat vagy adat, melynek titokban maradásához a klaszternek, vagy ezek együtt­működő, szerződő partnereinek méltányolható érdeke fűződik.

 

Tudomásul veszem, hogy mind az üzleti titok, mind a klaszterrel kapcsolatos mindennemű információ vonatkozásában – annak megtartásában – felelősség terhel engem.

 

 

Budapest, ……………………………….

 

 

……………………………………….

Klaszter tag aláírása

9. Rész

A klaszter iratkezelésre vonatkozó előírásai

A Nemzeti Egység Klaszter Közgyűlése a 2012. november 05.-én megtartott ülésén 11/2012. (09.15.) KGY. határozatával az alábbiak szerint rendelkezett a klaszterben használandó iratke­zelési szabályokról:

A jelenlegi jogi szabályozással összhangban – mivel a jelenlegi jogi szabályozás megengedi – a Nemzeti Egység Klaszter a saját iratkezelési lehetőségeinek megfelelően alakítja ki iratkezelé­sét.

Az elektronikus iratok megjelenésével a közös szabályozások hiányában eltérő megoldásokat lehet alkalmazni az erre vonatkozó iratkezelésekben, melyet a Klaszter egyediesítve a jól át­láthatóság és az információáramlás, a különböző adatbázisokhoz történő hozzáférés jegyében alakít ki.

Az elektronikus iratok rohamos terjedése mellett még hosszú évekig lesznek papír alapú ira­tok is, így az iratkezelés során ennek szem előtt tartása fontos szempont.

Az iratkezelés belső szabályozása során arra törekszünk, hogy az összetartozó iratok kezelése, áttekinthetősége és követhetősége jelenjen meg a követelmények szintjén.

A papír alapú iratok manuális kezelése kapcsán a dossziéban történő rendszerezett és témán­ként elkülönített kezelés a mérvadó a Klaszteren belül.

Az elektronikus iratot szerves egységként kell kezelni, a számítástechnika megjelenésével, fejlődésével több lehetőség nyílik az iratokkal kapcsolatos továbbításokra, tartalmuk módosí­tására és az iratok útjának követésére.

Az elektronikus iratok megjelenésével lényeges ezen iratok tagságon belül és azon kívül törté­nő átadásának nyomon követése, a szervek közötti kommunikáció egységesítése.

Cél, az egyszerűbb kommunikációs felület (szoftveres kommunikáció) kialakítása, amely biz­tosítja, hogy az iratkezelési szoftverek egymásnak (klaszter tagok között) és más szoftvereknek (tagságon belüli egyéb nyilvántartások) további kézi rögzítés nélkül információkat, iratokat adjanak és vegyenek át.

 

 

10. Rész

A klaszter szellemi tulajdon védelmére vonatkozó előírásai

A klaszter tagoknak, mint vállalkozásoknak vagyona nagy általánosságban két kategóriára osztható fel: tárgyi vagyonokra (ide értjük főképpen az eszközöket és az infrastruktúrát) vala­mint a szellemi vagyonra az emberi erőforrástól és a know-how-tól az ötletekig, a márkane­vekig, a formátumokig, az alkotói és innovatív képességekig terjed. Hagyományosan a tárgyi vagyonokat tekintették a vállalkozások fő értékének, amelyek jelentős mértékben meghatároz­ták a vállalkozások piaci versenyben elfoglalt helyét.

A közelmúltban a helyzet azonban jelentősen megváltozott, az információ technológia for­radalmának és a szolgáltatási iparágak növekedésének kapcsán a vállalkozások egyre inkább arra a felismerésre jutnak, hogy szellemi vagyonuk gyakran jelentősebbek, mint a tárgyi esz­közeik. A szellemi javak tehát egyre inkább a középpontba kerülnek, ezért a kis- és középvál­lalkozásoknak is meg kell találniuk a módját annak, hogy a szellemi vagyonaikat védelem alá

helyezzék.

Ennek érdekében elsőrendű feladatunk a tagság szellemi vagyonai fölött a szellemi oltalom megszerzése és fenntartása feltéve, hogy az oltalmazásnak feltételei fennállnak. A Nemzeti Egység Klaszter érintő szellemi tulajdoni oltalom különösen a szellemi vagyon következő ka­tegóriáinál érvényesíthetőek:

 • innovatív termékek és eljárások (szabadalom és használati minta oltalom);
 • megkülönböztetésre alkalmas megjelölések (védjegy oltalom, ideértve az együttes és a tanúsító védjegyeket is);
 • gasztronómiai és kulturális hagyományok, események
 • a földrajzi származásnak tulajdonítható hírnévvel vagy adott minőséggel történő meg­nevezései (földrajzi árujelzők oltalma által);
 • az üzleti titkok (a nyilvánosságra nem hozott kereskedelmi értékű információk oltal­ma).

A Klaszter egyértelmű szándéka az, hogy a szellemi tulajdon felmérése és annak védelme be­fektetésnek számít minden klaszter tag számára, és a szellemi tulajdonjog védelme érdekében a klaszter egységesen fellép, és azt érvényesíti.

 

 

11. Rész

Záró rendelkezések

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és módosítása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az SZMSZ módosítását kezdeményezheti írásban a klaszter Elnöke, a klaszter tagok egyhar­mada, a klaszter menedzsmenti tevékenységet ellátó gazdasági társaság.

Az SZMSZ-ben részletesen nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadóak.

Az SZMSZ rendelkezései a mindenkor hatályos jogszabályoktól érvényesen nem térhetnek el.

Amennyiben valamely jogszabály érvénybelépése vagy módosítása az SZMSZ rendelkezéseit érinti, úgy annak módosítása válik érvényessé.

 

 

Kunszentmiklós, 2012. november hó 05. napján

 

 

A Közgyűlés képviseletében:

 

Asztalos István                               

Nemzeti Egység Klaszter; Elnök